2018-06-04

Ogólny schemat kontroli

OGÓLNY SCHEMAT WYKONYWANIA KONTROLI W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W RAMACH BIEŻĄCEGO I ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO

Schemat opisuje sposób postępowania pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy przeprowadzaniu kontroli w ramach bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego. Tryb postępowania wynika z Zarządzeń Głównego Inspektora Sanitarnego regulujących sposób wykonywania inspekcji.

1. W związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, przeprowadza się kontrole planowane i nieplanowane.

2. Kontrole planowane przeprowadza się zgodnie z harmonogramem kontroli. Harmonogram jest opracowywany zgodnie z przyjętymi zasadami po dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa

3. Czynności kontrolne wykonuje na podstawie przepisów prawa, procedur oraz instrukcji w danym obszarze nadzoru.

4. W przypadku kontroli przedsiębiorcy, postępuje się zgodnie z przepisami ustawy – Prawo przedsiębiorców.

5. Do obowiązków kontrolującego należy przestrzeganie poufności i ochrony praw własności.

6. Kontrolujący wykonują czynności kontrolne w sposób bezpieczny i możliwie niezakłócający funkcjonowania jednostki kontrolowanej.

7. Kontrolujący rozpoczynając kontrolę:

a) powiadamia o swojej obecności kierownika kontrolowanego obiektu lub osobę przez niego upoważnioną do reprezentowania kontrolowanego obiektu;

b) okazuje legitymację służbową;

c) przedstawia kontrolowanemu upoważnienie do kontroli oraz informuje o celu i zakresie przeprowadzanej kontroli

d) żąda od kontrolowanego książki kontroli lub dziennika budowy i dokonuje w niej stosownych wpisów.

8. Kontrolujący ma prawo wykonywać czynności nadzorowe w obiektach budowlanych, mieszkaniach, posesjach oraz wszystkich pomieszczeniach i urządzeniach znajdujących się na ich terenie.

9. Kontrolujący ma prawo żądać udzielania pisemnych lub ustnych informacji, okazywania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych, wyników badań i pomiarów, związanych z przeprowadzaną kontrolą. Powinien również mieć możliwość pobierania próbek do badań laboratoryjnych.

10. Jeżeli warunki przeprowadzania kontroli tego wymagają, kontrolujący wykonuje czynności kontrolne w odzieży ochronnej oraz stosując środki ochrony indywidualnej zapewnione przez kontrolowanego, wymagane ze względu na rodzaj wykonywanej czynności, gwarantujące bezpieczne wykonanie tych czynności.

11. Pracownik inspekcji sanitarnej wykonuje następujące czynności:

a) zbiera informacje o kontrolowanym obiekcie, zakresie działalności;

b) dokonuje oględzin obiektu, bądź jego części;

c) jeżeli zachodzi potrzeba dokonuje badań, pomiarów i poboru próbek;

d) analizuje i ocenia dokumentację;

e) w razie potrzeby sporządza dokumentację w postaci zapisu dźwięku lub obrazu.

12. Po zakończeniu inspekcji kontrolujący:

a) omawia wyniki kontroli z kierującym obiektem lub jego upoważnionym przedstawicielem;

b) dokonuje wpisu w książce kontroli lub dzienniku budowy;

c) sporządza protokół kontroli i niezbędne załączniki do dokumentacji kontrolnej;

d) jeden egzemplarz protokołu przekazuje upoważnionej osobie - żądając od tej osoby potwierdzenia odbioru dokumentów.

13. W przypadku odmowy podpisania dokumentów przez kierującego obiektem lub jego upoważnionego przedstawiciela, pracownik przeprowadzający kontrolę wpisuje w protokole powód odmowy jego podpisania.

14. Kontrolowany może wnieść do protokołu kontroli zastrzeżenia, w terminie określonym w protokole.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się