2017-07-04

Zakresy działania komórek organizacyjnych Stacji

Do wspólnych podstawowych zadań komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy należy:

1) wykonywanie czynności związanych z realizacją zadań powierzonych Powiatowemu Inspektorowi;

2) prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji jako organ I instancji;

3) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji w swoim zakresie działania;

4) prowadzenie działalności szkoleniowej pracowników Powiatowej Stacji;

5) rozpatrywanie wpływających do Powiatowej Stacji skarg i wniosków oraz przygotowywanie projektów udzielanych odpowiedzi;

6) realizacja ustalonej polityki jakości;

7) udział w badaniach i pracach problemowych;

8) opracowywanie sprawozdań statystycznych w zakresie polskiej statystyki publicznej zgodnie z programem badań statystycznych oraz wewnętrznego systemu informacyjnego.

 

Do zadań Oddziału Nadzoru Sanitarnego należy w szczególności wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania przez nadzorowane podmioty przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne.

Do zadań Sekcji Epidemiologii należy: 1) kontrola i nadzór nad zagadnieniami związanymi z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych, pasożytniczych i niezakaźnych mogących szerzyć się epidemicznie; 2) opracowywanie ognisk chorób zakaźnych; 3) nadzór sanitarny nad nosicielami zarazków schorzeń jelitowych; 4) dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych; 5) planowanie zapotrzebowania na szczepionki w oparciu o obowiązujący kalendarz szczepień i ich dystrybucja do podmiotów leczniczych oraz prowadzenie nadzoru nad wykonawstwem szczepień ochronnych; 6) nadzór nad stanem sanitarno-higienicznym w podmiotach leczniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń zakładowych, sterylizacji i dezynfekcji; 7) opracowanie „Planu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej powiatu hajnowskiego w sytuacjach kryzysowych” i jego stała aktualizacja; 8) współudział z nadzorem zapobiegawczym w wydawaniu opinii stwierdzającej spełnienie wymagań ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą;

Do zadań Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku należy: 1) kontrola przestrzegania wymagań higieniczno-sanitarnych w nadzorowanych zakładach żywnościowo-żywieniowych, obiektach ruchomych i tymczasowych, zakładach produkcji i obrotu materiałami i wyrobami do kontaktu z żywnością oraz kosmetykami; 2) pobieranie próbek środków spożywczych, próbek sanitarnych, posiłków obiadowych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością do badań laboratoryjnych; 3) ocena jakości i sposobu żywienia w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego; 4) ocena stopnia wdrożenia i prawidłowości stosowania przez nadzorowane zakłady systemów bezpieczeństwa żywności opartych o zasady GHP, GMP oraz zasady HACCP; 5) udział w opracowywaniu ognisk zatruć pokarmowych; 6) opracowywanie zbiorczych ocen wraz z wnioskami z materiałów kontrolnych i laboratoryjnych badań środków spożywczych oraz ocen żywienia; 7) prowadzenie edukacji żywnościowo-żywieniowej oraz współdziałanie z placówkami oświatowo – wychowawczymi, zakładami produkcji żywności, zakładami żywienia, stowarzyszeniami i innymi organizacjami; 8) podejmowanie i prowadzenie działań w ramach systemu RASFF.

Do zadań Sekcji Higieny Komunalnej należy: 1) nadzór nad bezpieczeństwem zdrowotnym wody w urządzeniach zbiorowego zaopatrzenia ludzi w wodę do spożycia; 2) nadzór nad obiektami sportowo – rekreacyjnymi (baseny, miejsca wykorzystywane do kąpieli) w zakresie jakości wody i bezpiecznych warunków do kąpieli; 3) pobieranie próbek wody do badań laboratoryjnych; 4) kontrola przestrzegania przepisów prawnych i wymagań higienicznych w obiektach użyteczności publicznej w zakresie bezpieczeństwa świadczenia usług; 5) nadzór nad warunkami ekshumacji zwłok, wydawania zezwoleń na ekshumację i przewóz zwłok; 6) opiniowanie warunków sanitarnych dotyczących organizowania imprez masowych; 7) ocena higieniczna materiałów i wyrobów mających kontakt z wodą do spożycia do budowy nowych odcinków sieci wodociągowej.

Do zadań Sekcji Higieny Pracy należy: 1) sprawowanie nadzoru sanitarnego nad warunkami pracy w celu identyfikacji i oceny zagrożeń zawodowych oraz prowadzenia profilaktyki zdrowotnej pracowników zakresie zagrożeń czynnikami szkodliwymi i uciążliwych dla zdrowia: fizycznymi, chemicznymi, biologicznymi i wynikającymi ze sposobu wykonywania pracy; 2) przeprowadzanie oceny stanu sanitarnego kontrolowanych zakładów uwzględnieniem między innymi weryfikacji zagrożeń zawodowych, realizacji planów poprawy warunków pracy, stosowanych przez zakłady środków zapobiegawczych oraz stanu zaplecza socjalno- sanitarnego; 3) zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy; 4) prowadzenie całości dokumentacji i postępowania wyjaśniającego w sprawie chorób zawodowych; 5) nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawnych przez podmioty wprowadzające do obrotu oraz dalszych użytkowników w zakresie niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin; 6) nadzór nad przestrzeganiem przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory do produkcji narkotyków kategorii 2 i 3; 7) kontrola przestrzegania przepisów prawnych dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej. 8) kontrola przestrzegania przepisów o zakazie wytwarzania i obrotu środków zastępczych.

Do zadań Stanowiska Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży należy: 1) nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pomieszczeń oraz wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowo – wychowawczych, szkołach wyższych i placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży; 2) kontrola higieny procesów nauczania; 3) ocena warunków przechowywania i stosowania substancji i preparatów chemicznych w pracowniach szkolnych.

Do zadań Stanowiska Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego należy: 1) wydawanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 2) opiniowanie warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 3) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 4) uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko, 5) uzgadnianie odstępstw od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów planów i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 6) wydawanie opinii stwierdzającej spełnienie wymagań ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą; 7) wydawanie opinii w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym; 8) wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i zrealizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej; 9) kontrola obiektów budowlanych w trakcie realizacji.

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Promocji Zdrowia należy: 1) rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych na terenie działania Powiatowej Stacji; 2) opracowywanie i realizowanie lokalnych programów prozdrowotnych; 3) współrealizowanie programów o zasięgu ogólnokrajowym, wojewódzkim – opracowywanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Białymstoku; 4) organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych oraz edukacji związanej z realizacją programów i innych działań prozdrowotnych; 5) udzielanie pomocy metodycznej, organizacyjnej zakładom opieki zdrowotnej, placówkom oświatowo-wychowawczym i innym w realizacji działań prozdrowotnych; 6) monitorowanie i ocenianie podejmowanych interwencji programowych i nieprogramowych przez Powiatową Stację oraz podległe placówki; 7) prowadzenie poradnictwa metodycznego i udostępnianie materiałów i pomocy dydaktycznych zainteresowanym osobom; 8) współpraca z samorządami lokalnymi, lokalnymi mediami, organizacjami pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz innymi komórkami Powiatowej Stacji; 9) koordynowanie działań prozdrowotnych na terenie podległym Powiatowej Stacji.

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Systemu Jakości należy: 1) nadzór nad realizacją ustalonej polityki jakości; 2) organizowanie i zarządzanie auditem wewnętrznym; 3) planowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie systemu jakości; 4) przygotowywanie przeglądów systemu jakości; 5) nadzorowanie działań korygujących.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się