2017-07-04

Zakresy działania komórek organizacyjnych Stacji

Do wspólnych podstawowych zadań komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy należy:

1) wykonywanie czynności związanych z realizacją zadań powierzonych Powiatowemu Inspektorowi;

2) prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji jako organ I instancji;

3) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji w swoim zakresie działania;

4) prowadzenie działalności szkoleniowej pracowników Powiatowej Stacji;

5) rozpatrywanie wpływających do Powiatowej Stacji skarg i wniosków oraz przygotowywanie projektów udzielanych odpowiedzi;

6) realizacja ustalonej polityki jakości;

7) udział w badaniach i pracach problemowych;

8) opracowywanie sprawozdań statystycznych w zakresie polskiej statystyki publicznej zgodnie z programem badań statystycznych oraz wewnętrznego systemu informacyjnego.

 

Do zadań Oddziału Nadzoru Sanitarnego należy w szczególności wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania przez nadzorowane podmioty przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne.

Do zadań Sekcji Epidemiologii należy: 1) kontrola i nadzór nad zagadnieniami związanymi z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych, pasożytniczych i niezakaźnych mogących szerzyć się epidemicznie; 2) opracowywanie ognisk chorób zakaźnych; 3) nadzór sanitarny nad nosicielami zarazków schorzeń jelitowych; 4) dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych; 5) planowanie zapotrzebowania na szczepionki w oparciu o obowiązujący kalendarz szczepień i ich dystrybucja do podmiotów leczniczych oraz prowadzenie nadzoru nad wykonawstwem szczepień ochronnych; 6) nadzór nad stanem sanitarno-higienicznym w podmiotach leczniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń zakładowych, sterylizacji i dezynfekcji; 7) opracowanie „Planu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej powiatu hajnowskiego w sytuacjach kryzysowych” i jego stała aktualizacja; 8) współudział z nadzorem zapobiegawczym w wydawaniu opinii stwierdzającej spełnienie wymagań ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą;

Do zadań Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku należy: 1) kontrola przestrzegania wymagań higieniczno-sanitarnych w nadzorowanych zakładach żywnościowo-żywieniowych, obiektach ruchomych i tymczasowych, zakładach produkcji i obrotu materiałami i wyrobami do kontaktu z żywnością oraz kosmetykami; 2) pobieranie próbek środków spożywczych, próbek sanitarnych, posiłków obiadowych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością do badań laboratoryjnych; 3) ocena jakości i sposobu żywienia w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego; 4) ocena stopnia wdrożenia i prawidłowości stosowania przez nadzorowane zakłady systemów bezpieczeństwa żywności opartych o zasady GHP, GMP oraz zasady HACCP; 5) udział w opracowywaniu ognisk zatruć pokarmowych; 6) opracowywanie zbiorczych ocen wraz z wnioskami z materiałów kontrolnych i laboratoryjnych badań środków spożywczych oraz ocen żywienia; 7) prowadzenie edukacji żywnościowo-żywieniowej oraz współdziałanie z placówkami oświatowo – wychowawczymi, zakładami produkcji żywności, zakładami żywienia, stowarzyszeniami i innymi organizacjami; 8) podejmowanie i prowadzenie działań w ramach systemu RASFF.

Do zadań Sekcji Higieny Komunalnej należy: 1) nadzór nad bezpieczeństwem zdrowotnym wody w urządzeniach zbiorowego zaopatrzenia ludzi w wodę do spożycia; 2) nadzór nad obiektami sportowo – rekreacyjnymi (baseny, miejsca wykorzystywane do kąpieli) w zakresie jakości wody i bezpiecznych warunków do kąpieli; 3) pobieranie próbek wody do badań laboratoryjnych; 4) kontrola przestrzegania przepisów prawnych i wymagań higienicznych w obiektach użyteczności publicznej w zakresie bezpieczeństwa świadczenia usług; 5) nadzór nad warunkami ekshumacji zwłok, wydawania zezwoleń na ekshumację i przewóz zwłok; 6) opiniowanie warunków sanitarnych dotyczących organizowania imprez masowych; 7) ocena higieniczna materiałów i wyrobów mających kontakt z wodą do spożycia do budowy nowych odcinków sieci wodociągowej.

Do zadań Sekcji Higieny Pracy należy: 1) sprawowanie nadzoru sanitarnego nad warunkami pracy w celu identyfikacji i oceny zagrożeń zawodowych oraz prowadzenia profilaktyki zdrowotnej pracowników zakresie zagrożeń czynnikami szkodliwymi i uciążliwych dla zdrowia: fizycznymi, chemicznymi, biologicznymi i wynikającymi ze sposobu wykonywania pracy; 2) przeprowadzanie oceny stanu sanitarnego kontrolowanych zakładów uwzględnieniem między innymi weryfikacji zagrożeń zawodowych, realizacji planów poprawy warunków pracy, stosowanych przez zakłady środków zapobiegawczych oraz stanu zaplecza socjalno- sanitarnego; 3) zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy; 4) prowadzenie całości dokumentacji i postępowania wyjaśniającego w sprawie chorób zawodowych; 5) nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawnych przez podmioty wprowadzające do obrotu oraz dalszych użytkowników w zakresie niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin; 6) nadzór nad przestrzeganiem przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory do produkcji narkotyków kategorii 2 i 3; 7) kontrola przestrzegania przepisów prawnych dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej. 8) kontrola przestrzegania przepisów o zakazie wytwarzania i obrotu środków zastępczych.

Do zadań Stanowiska Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży należy: 1) nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pomieszczeń oraz wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowo – wychowawczych, szkołach wyższych i placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży; 2) kontrola higieny procesów nauczania; 3) ocena warunków przechowywania i stosowania substancji i preparatów chemicznych w pracowniach szkolnych.

Do zadań Stanowiska Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego należy: 1) wydawanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 2) opiniowanie warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 3) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 4) uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko, 5) uzgadnianie odstępstw od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów planów i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 6) wydawanie opinii stwierdzającej spełnienie wymagań ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą; 7) wydawanie opinii w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym; 8) wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i zrealizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej; 9) kontrola obiektów budowlanych w trakcie realizacji.

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Promocji Zdrowia należy: 1) rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych na terenie działania Powiatowej Stacji; 2) opracowywanie i realizowanie lokalnych programów prozdrowotnych; 3) współrealizowanie programów o zasięgu ogólnokrajowym, wojewódzkim – opracowywanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Białymstoku; 4) organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych oraz edukacji związanej z realizacją programów i innych działań prozdrowotnych; 5) udzielanie pomocy metodycznej, organizacyjnej zakładom opieki zdrowotnej, placówkom oświatowo-wychowawczym i innym w realizacji działań prozdrowotnych; 6) monitorowanie i ocenianie podejmowanych interwencji programowych i nieprogramowych przez Powiatową Stację oraz podległe placówki; 7) prowadzenie poradnictwa metodycznego i udostępnianie materiałów i pomocy dydaktycznych zainteresowanym osobom; 8) współpraca z samorządami lokalnymi, lokalnymi mediami, organizacjami pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz innymi komórkami Powiatowej Stacji; 9) koordynowanie działań prozdrowotnych na terenie podległym Powiatowej Stacji.

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Systemu Jakości należy: 1) nadzór nad realizacją ustalonej polityki jakości; 2) organizowanie i zarządzanie auditem wewnętrznym; 3) planowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie systemu jakości; 4) przygotowywanie przeglądów systemu jakości; 5) nadzorowanie działań korygujących.

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..